Anasayfa  | letiim Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA KTAPLAR ELETR CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU RPORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
 Ceylan Derisinden Harita Þaþýrtýyor!

Haber: Gökhan KARAKAÞ / Milliyet Gazetesi
http://www.milliyet.com.tr/ceylan-derisinden-harita-sasirtiyor-gundem-2010334/

 

Piri Reis’in 502 yýl önce çizdiði dünya haritasýnýn yeni bir sýrrý ortaya çýktý. Haritada Güney Amerika ile Antarktika’nýn birleþik çizilmesi o yýllarda yaþanan küçük buzul çaðýnýn kanýtý görülüyor

Gelibolu’da doðan ve asýl adý Muhiddin Piri olan büyük Türk denizcisi Piri Reis’in 1513’te tamamladýðý dünya haritasýnýn sadece bir parçasý günümüze ulaþsa da çözülemeyen sýrlarý þaþýrtmaya devam ediyor. Piri Reis’in 1517’de Mýsýr fethini tamamlayan Yavuz Sultan Selim’e sunduðu 16 parçalýk haritanýn Güney Amerika ve Antarktika’nýn bulunduðu bölüm üzerinde çalýþan uzmanlar bilgilerini paylaþtý. Günümüze ulaþan ceylan derisi üzerindeki iþaretlerden ve matematiksel hesaplanmalardan faydalanarak haritayý tamamlayan Metin Soylu, çalýþmalarýný kitaplaþtýrdý. Saraçoðlu yayýnlarýndan çýkan “Piri Reis haritasýnýn þifresi” adlý kitapta bilgilerini paylaþan uzmanlardan en ilgi çekeni Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ali Dal oldu.

Buzul çaðýnýn kanýtý

Doç. Dr. Dal, yerkürede zaman zaman görülen buzul çaðlarýndan birinin haritada anlatýldýðýný vurgulayarak, “2 yýldýr harita üzerinde Þili ile Güney Kutbu’nun neden birleþik yapýldýðýný araþtýrýyordum. Piri Reis’in hatalý olduðunu ya da yer kalmadýðý için birleþik çizdiði sanýlýyordu. Þu anda iki kýta arasýndaki büyük mesafenin bir doða olayýný anlattýðýný gördüm. Piri Reis doðru çizdi çünkü o yýllarda iki kýta birleþikti. Sonrasýnda yaþanan küçük buzul çaðý ile kýtalar ayrýldý. Yani bu harita yerkürede bir buzul çaðýnýn yaþandýðýnýn dünyadaki tek görsel delilidir” dedi.
Ýnönü Üniversitesi Fizik Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bayri ise haritadaki þiirlerde ayýn dünya etrafýndaki hareketinin anlatýldýðýný söyledi.

Newton’un öncülü

Prof. Dr. Bayrý, Piri Reis’ingel-git olayýnýn ayýn dünya etrafýndaki hareketinden kaynaklandýðýný söylediðini iddia etti. Bayrý, “Böylece bu sýrrýn kaynaðý ay olup, gücü yettiðince hizmet eder, sýð onu izler. Ay büyürken sular çoðalýr, ay küçülürken de sular azalýr’ dizeleri kütlesel çekim gücünü kastediyor. Yani Piri Reis, Isaac Newton‘un 1687’de açýkladýðý kütlesel çekim kuvvetini varlýðýný 174 yýl önce sezdi” dedi.    

Adalarýnýn isimlerini bildi

Deniz Harp Tarihi Araþtýrmacýsý Deniz Albay Erdoðan Þimþek, Turks ve Caicos adalarýný Piri Reis’in iþaretledi görüþünde: “Turks ve Caicos, yani Türkler ve Kayýklar diye çizmiþ. 3 tane Osmanlý kayýðý çizerek bu adalarý Türklerin bulduðunu anlatmak istedi. Bana göre bunlar Kemal Reis’in 7 gemiden oluþan filosundan Amerika’ya ulaþan 3 Osmanlý gemisi.”

Amerika’nýn keþfini Müslümana kaptýrmadý

“Piri Reis Haritasý’nýn þifresi” kitabýnýn yazarý Metin Soylu, “Kitabýmda Amerika’nýn keþfine iliþkin somut bir belge var. 1492’de Amerika’yý ilk gören Rodrigo de Triana’dýr. Pri Reis’ýn haritasýnýn 5 numaralý notunda Rodrigo de Triana’nýn varlýðýnýn þifreleri var. Kristof Kolomb kendi el yazýlarýnda ise ‘Keþfin þerefini bir Müslüman’a kaptýrmamak için açýklamadým’ yazar. Tüm bu bilgileri ve bilim insanlarýnýn haritayla ilgili yeni keþiflerini dile getirerek Piri Reis’i hatýrlatmak istedim” dedi. 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA KTAPLAR ELETR CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU RPORTAJLAR LETM
Siteden yararlanrken gizlilik ilkelerini okumanz tavsiye ederiz.
2024 Tm haklar sakldr.
zinsiz ve kaynak gsterilemeden yaynlanamaz.


izginet & Mehmet CAN