Anasayfa  | letiim Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA KTAPLAR ELETR CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU RPORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
 KASTAMONU ÝNEBOLU’DA MUHTEÞEM KONFERANS
BEDELÝ ÇANAKKALE'DE KANLA ÖDENECEKTÝR

1914 yýlýnda Galatasaray Lisesi’nden gönüllü olarak Çanakkale Savaþý’na katýlan vatanperver bir Türk Genci’nin tarihî romanýný, belgelere dayalý gerçek bir kahramanlýk öyküsü haline getiren araþtýrmacý yazar Metin Soylu “BEDELÝ ÇANAKKALE'DE KANLA ÖDENECEKTÝR” adýný verdiði kitabý ile 14 Mayýs 2013 tarihinde saat:14.00’te Kastamonu Ýnebolu’da muhteþem bir konferans gerçekleþtirecek. Konferansýn ardýndan imza günü de yapacaðýný açýklayan Soylu; “Ýnebolu halký ve öðrencileri Gerçek Bir Kahramanlýk Öyküsü’ne tanýklýk edecektir.” diye konuþtu…

Kahraman Yüzbaþý Mehmet Muzaffer
Ýki yýldýr yaptýðý araþtýrmalarla özellikle devlet kurumlarý ile resmî yazýþmalar sonucunda elde etmiþ olduðu bulgularý bir araya getirerek roman tadýyla okuyucuyla buluþturacak olan Soylu, “6’ncý Ordu Komutaný Halil Paþa ‘Umarým ki her edip her yazar bu yüce gayeye hizmeti uður sayarak, merhumu bütün millete tanýtmaya çalýþacaktýr.’ demiþtir. Ben de bu kitapla 6’ncý Ordu Komutaný Halil Paþa’nýn emrini yerine getirmiþ oldum.” diyor.

Otomobil lastiði alabilmek için Ýstanbul’a gönderilen Mehmet Muzaffer, Harbiye Nazýrlýðý’nýn kasasýnda para olmadýðý için Çanakkale’ye eli boþ dönmek istemez. Lastikleri satan Yahudi tüccardan bu malzemeleri almaya kararlýdýr. Bütün bir gece uðraþarak sahte bir yüzlük kaime (kaðýt para) yapar ve lastikleri alýp Çanakkale’ye döner. Yahudi tüccar kaimeyi bozdurmak üzere Osmanlý Bankasý’na gittiðinde paranýn sahte olduðu ortaya çýkar. Paranýn üzerinde çok küçük harflerle þöyle yazmaktadýr: “Bedeli Çanakkale’de Kanla Ödenecektir.

     Mehmet Muzaffer’in eli ile yazdýðý 100 kaimelik para

1998 yýlýnda Türkiye'de ismini PETLAS'ýn reklamlarýyla bildiði “Yüzbaþý Mehmet Muzaffer”in kahramanlýk öyküsü ilk kez bir kitapla kamuoyunun karþýsýna çýkýyor. Söz konusu kitabýn en önemli özelliði ise içerdiði tüm konularýn belgelere dayalý olmasýdýr.


“O Kanlý Zarf’ýn Akýbeti Bilinmiyor”
9 Nisan 1916 tarihinde Ýngilizler tarafýndan Irak Cephesi Felahiye Muharebesi Kut’ül Ammere’de boðazýndan vurularak þehit edilen Yüzbaþý Mehmet Muzaffer’in boðazýndan akan kana parmaðýný batýrarak eliyle “Kýble Ne Yöndedir?” ve “Bölük Ýntikamýmý Alsýn!” þeklindeki sözlerini içeren o kanlý zarf 1916 tarihinden sonra Askerî Müzeye gönderildiði halde araþtýrmacý yazar Metin Soylu tarafýndan konu araþtýrýlmýþ ancak Genelkurmay Baþkanlýðý’ndan Soylu’ya gönderilen resmi cevapta Askerî Müze’nin envanterinde böyle bir vesikanýn olmadýðý kaybolduðu yönünde bir cevap gelmiþtir.
(Gelen Belge - - Kitapta sayfa: 232)


11 Temmuz 1916 tarihinde 6’ncý Ordu Komutaný Halil Paþa, Yüzbaþý Mehmet Muzaffer için yayýnladýðý özel bildirisinde; “Mehmet Muzaffer Efendi’nin bu yüce davranýþý yani bir Türk subayýnýn örnek maneviyatý olan o kanlý beyaz zarf, Askerî Müze’ye gönderilmiþ, Türk çocuklarýna ve gelecek nesillere, cevher deðerinde bir miras olmuþtur. Yaþayan ölülerin miraslarý içinde bu zarf da yaþayacak, daima yükselmeye teþvik ve milletin iftihar etmesi için bir belge olarak kalacaktýr. Büyük meydanlarýn büyük sýnavlarýnda kazanýlan bu þehadetnameler her genci imrendirecek ve örnek olacak bir etki yapacaðý gibi, her babanýn kalbinde böyle evlatlara sahip olma duygusunu yükseltecek, sonunda millet bu sayede kendi fedakârlýðýna güvenecektir.” Sözleriyle o kanlý zarfýn Askerî Müze’ye gönderilmiþ olduðu açýkça belirtilirken Askerî Müze’de ve arþivlerde kaybolmasý, kamuoyunda büyük tartýþma yaratacak gibi... 
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA KTAPLAR ELETR CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU RPORTAJLAR LETM
Siteden yararlanrken gizlilik ilkelerini okumanz tavsiye ederiz.
2024 Tm haklar sakldr.
zinsiz ve kaynak gsterilemeden yaynlanamaz.


izginet & Mehmet CAN