Anasayfa  | letiim Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA KTAPLAR ELETR CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU RPORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
 

Geçen hafta Türkiye’ye gelen ABD’li kartograf Gregory Mcintosh’ýn ulusal bir gazeteye verdiði röportaja iliþkin Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi adlý kitabýn yazarý Metin Soylu’dan müthiþ bir gönderme geldi.
Soylu, Mcintosh’a “Kristof Kolomb’un bir haritasý varsa Türkiye gelirken neden getir(e)mediniz?” diyerek eleþtirdi.

UNESCO tarafýndan 2013’ün Dünya Piri Reis Yýlý olmasýndan dolayý gerek Türkiye’de ve gerekse dünyanýn pek çok ülkesinde Türk Denizcisi Piri Reis’in o gizemli haritasý halen tartýþýlmaya devam ediliyor. Ulusal bir gazeteye demeç veren ABD’li kartograf Gregory Mcintosh Türk Denizcisi Piri Reis ve haritasý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Mcintosh, “Piri Reis haritasýnda Antarktika diye bir þey yok” dedi.


1980 yýlýnda Kristof Kolomb’u araþtýrýrken tesadüfen Piri Reis’in 1513 yýlýndaki dünya haritasýna rastladýðýný belirten Mcintosh, “Kristof Kolomb’un haritasýndan yararlanarak bir harita çizen Piri Reis yalnýzca Akdeniz kýyýlarýna gitmiþtir. O yüzden Piri Reis’in 1513 yýlýnda çizdiði Amerika haritasý Kolomb’un haritasýnýn devamýdýr” diyor. Charles Hapgood ve ekibinin 1960’larda Piri Reis’in haritasý üzerindeki çalýþmalarýný da önemsizleþtirmeye çalýþan ABD’li kartograf  Mcintosh, “Charles Hapgood güney kýtasý için ‘Evet, burasý Antarktika. Hem de buzullardan arýndýrýlmýþ hali’ diye bir iddiada bulunmuþlardý. Hatta günümüzde de araþtýrmayan birçok insan bu bilgiyle devam ediyor. Böyle bir þey yok! Bunu kimse kanýtlayamadý” dedi.

Soylu: “Mr. Mcintosh o gördüðün harita deðil bir fotoðraf!”

Türkiye’de Piri Reis Uzmaný olarak kabul edilen araþtýrmacý yazar Metin Soylu, 9.baskýya giren “Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi” adlý kitabýnda  Piri Reis’in 1513 yýlýnda çizdiði eserinin bir harita olmadýðýný onun bir fotoðraflama tekniði ile çizildiðini belgelemiþti. Soylu konuyla ilgili olarak Türkiye’ye gelen ABD’li kartografa; “Mr. Mcintosh o gördüðün harita deðil bir fotoðraf!” dedi.

Soylu konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi;
“Gerek Türkiye’de bazý emperyalist çevreler ve gerekse ABD’li Mr. Mcintosh ‘Piri Reis’in bu haritayý çizerken Kristof Kolomb’un haritasýndan yararlanmýþtýr’ þeklinde beyanlarýný sürdürmektedir. Tüm bu geliþmelere asla þaþýrmýyorum. Çünkü bu beyanlar bilinçli ve kasýtlý olarak yapýlmaktadýr. Piri Reis Gerçeði tüm dünyada saptýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Amaçlarý Kristof Kolomb’un bu yýl reklamýnýn iyi yapýlmasý ve bir Türk Denizcisi olan Piri Reis’i önemsizleþtirme giriþimlerinin baþarýya ulaþmasýdýr. Mr. Mcintosh eðer objektif  bir bilim adamý ise önce ‘Piri Reis bu haritayý çizerken Kristof Kolomb’un haritasýndan yararlanmýþtýr’ adlý o iddiasýný kanýtlamalýdýr. Kristof Kolomb’un çizdiði bir harita varsa bunu da ispat etmelidir. Mr. Mcintosh Kristof Kolomb’un bir haritasý varsa Türkiye gelirken neden getir(e)medi?

Artýk hepimiz þu gerçeði iyi biliyoruz ki Kristof Kolomb’un çizdiði bir amerika veya dünya haritasý yoktur. Bu yalanlar artýk tarihe gömülmüþtür. Kristof Kolomb’un yeni kýta Amerika’yý Hind Adalarý zannettiði gerçeðini asla göz ardý edemeyiz. Bu bakýmdan amatör bir denizciden mükemmel bir harita hazýrlamasýný beklemek ve Piri Reis’in de bu haritadan yararlanmýþ yorumunda bulunmak Osmanlý Kaptan-ý Deryasý’na özellikle 500.yýlýnda büyük saygýsýzlýk olur.”

Piri Reis’in 1513 yýlýnda çizdiði o meþhur haritasýna iliþkin çok özel deðerlendirmelerde bulunan araþtýrmacý yazar Metin Soylu; “Piri Reis’in Haritasý diye sözünü ettiðimiz o 500 yýllýk gizemli eser aslýnda bir fotoðraflama tekniði ile çizilmiþtir. Çünkü klasik dünya haritalarýnda Güney Amerika hizasýnda bulunan Arjantin dikey olarak gösterilir.


Klasik dünya haritalarýnda Arjantin Dikey olarak gözüküyor.

Bir haritanýn, harita özelliði taþýmasý için düzleme aktarýlmasý þarttýr. Ve bir ölçeðinin de olmasý gerekir. Ancak Piri Reis Haritasý’na bakýldýðýnda bir ölçeði olmadýðý gibi Güney Amerika hattý üzerinde bulunan Arjantin dikey olarak deðil saða doðru yatýk olduðun gerçeðini görürüz. Týpký uzaydan çekilen dünya fotoðraflarý gibi bir görüntüsü vardýr.Uzaydan Çekilen Dünya Fotoðraflarýnda Dünya’nýn dönüþ hareketine göre Arjantin saða doðru kývrýlmaktadýr.Piri Reis’in söz konusu eserine bakýldýðýnda Arjantin’in saða doðru kývrýldýðýný týpký uzaydan çekilden dünya fotoðraflarý gibi olduðunu görebiliriz.

Bu bakýmdan ABD’li kartograf Gregory Mcintosh’ýn “Antartktika buzul daðlarý yoktur” þeklindeki beyaný oldukça komiktir. Çünkü Piri Reis’in bu çiziminde çok net olarak Arjantin’in saða doðru yatýk oluþu ve Antarktika buzul daðlarý klasik dünya haritalarýyla da kýyaslarsanýz bu yerin Antarktika buzul daðlarý olduðu gerçeðini somut olarak görebilirsiniz” dedi.                               Piri Reis Haritasý'ndaki Antarktika Daðlarý


“Prof. Hapgood’da O Þifreleri Çözdü”
Piri Reis’in Þifrelerini  The Map Of The Ancient Sea Kings (Eski Deniz Krallarýnýn Haritalarý) adlý kitabýnda Prof. Hapgood’da çözdüðünü belirten araþtýrmacý yazar Metin Soylu;
 “Prof. Hapgood yaklaþýk 24 kiþilik bir ekiple Piri Reis Haritasý ile ilgili araþtýrmalar yapmýþtýr. Antartika buzul daðlarýnýn Piri Reis Haritasý’nda var olduðunu ortaya çýkaranlardan biriside Prof. Hapgood’dur. ABD’li kartograf Gregory Mcintosh bu yerin Antarktika Daðlarý olmadýðýný söylüyor. O halde bu yerin ismi nedir Mr. Mcintosh söyler misiniz? Yoksa bu yer Kristof Kolomb’un 500 yýl önce yaþadýðý evin çatýsý mý?” dedi.


 

  
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA KTAPLAR ELETR CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU RPORTAJLAR LETM
Siteden yararlanrken gizlilik ilkelerini okumanz tavsiye ederiz.
2024 Tm haklar sakldr.
zinsiz ve kaynak gsterilemeden yaynlanamaz.


izginet & Mehmet CAN