Anasayfa  | letiim Metin Soylu Facebook Metin Soylu Twitter

 

 
YAZAR HAKKINDA KTAPLAR ELETR CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU RPORTAJLAR BASIN ODASI
 
   Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir tüm seçkin kitapevlerinde!      Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi ÇIKTI!     
 Piri Reis Haritasý’nda GÝZLÝ ASKERÝ Þifreler
SKYTÜRK TV’de dün akþam “Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi” kitabýnýn yazarý Metin Soylu, SON BAKIÞ adlý programda Ceren Akdað’ýn sorularýný yanýtladý. Araþtýrmacý yazar Metin Soylu bugüne kadar hiçbir yerde söylemediði bir gerçeði ilk kez kamuoyu ile paylaþtý: “Amerika NASA Uzay Araþtýrmalarý Merkezi, Piri Reis haritasýndan yola çýkarak tüm dünyadaki koordinatlarý yeniden hesapladý.”

“Amerika NASA Her Þeyi Biliyor!”
Ceren Akdað’ýn çok özel sunumu ile SKTÜRK TV ekranlarýnda yayýnlanan Son Bakýþ adlý program dün gece yine çok konuþuldu. “Piri Reis Haritasý’nýn Þifresi” kitabýnýn yazarý Metin Soylu’dan önemli açýklamalarýn yer aldýðý programýn en ilginç aný ise yazar Soylu’nun þu sözleri oldu: “Piri Reis’in haritasýný tümevarým metodu ile eski haline getirdim. Bu çalýþma sonrasýnda gördüðüm manzara korkunçtu. Çünkü Piri Reis’in çizdiði eser bir harita deðil adeta bir fotoðraflama tekniði ile çizilmiþtir. Bu konuyu 14 Ekim 1999 tarihinde Dýþiþleri Bakanlýðý aracýlýðýyla Amerika NASA Uzay Araþtýrmalarý Merkezi’ne gönderdim. Piri Reis’in haritasýna göre dünyanýn yeni görüntüsü Geoid modelinden de çok ötede bir çizimdir. Buna göre savaþlarda nokta atýþý denen bir detay var. Yani dünya yuvarlak olarak kabul edildiði için nokta atýþý yapýlýrken sapmalar meydana geliyor. Ancak Amerika NASA Uzay Araþtýrmalarý Merkezi, Piri Reis’in haritasýndan yola çýkarak yeni bir dünya modelinin farkýna vararak dünya üzerindeki tüm yerleþim yerlerinin koordinatlarý yeniden hesapladýlar. Çünkü tüm ülkelerin koordinatlarý yanlýþtýr. Askeri savaþlarda nokta atýþýnda bu yüzden sapmalar oluyor. Amerika 1.Körfez Savaþý’nda Irak’ý nokta atýþlarýndaki hatalar sebebi ile ele geçirememiþti. Ama þimdi 21 günde hatasýz nokta atýþlarý ile IRAK’ý ele geçirmeyi baþardýlar. Piri Reis’in haritasý yalnýzca bir tarihi eser deðildir. Uluslararasý Askeri Stratejik Bilgileri de içermektedir.”

Haberin Videosu için fotoðraflarýn üzerini týklayabilirsiniz...

  
 
Metin Soylu'nun hangi kitabýný daha baþarýlý buluyorsunuz?
Hepsi
Afet Okulu
Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir
Piri Reis Haritasý'nýn Þifresi
  
 
 

 

ANA SAYFA YAZAR HAKKINDA KTAPLAR ELETR CEVAP KONFERANSLAR AFET OKULU RPORTAJLAR LETM
Siteden yararlanrken gizlilik ilkelerini okumanz tavsiye ederiz.
2024 Tm haklar sakldr.
zinsiz ve kaynak gsterilemeden yaynlanamaz.


izginet & Mehmet CAN